Лична карта

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин
Омладинска 54
21300 Беочин
Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин
Матични број: 08247323
ПИБ: 101235213
ЈБКЈС: 81738
Оснивач: Скупштина општине Беочин
Датум оснивања: 04.06.1991. године
Седиште: Беочин, Омладинска 54
Погон: Беочин, Карађорђева ББ
Основна комунлна делатност: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом
Споредна делатност: Управљање општинским путевима, улицама и другим јавним површинама на територији општине Беочин
Директор:  Јован Свирчевић
Председник Надзорног одбора: Дарко Мајсторовић
Текући рачуни: 340-2843-34, 160-62912-05
Број потрошача: 625 – стамбених (физичка лица) и 18 пословних (правна лица)
Енергент: природни гас
Број котлова: 3
Укупна снага котлова: 11,52 MW
Дужина топловодне мреже: 2,7 км
Број подстаница: 12 у зградама колективног становања и 6 у установама

Kратке биографије:

Надзорни одбор
в.д. Директора
Оснивачки акт
Статут